13
 Μαρ 
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου... π. Κ.Ν. Καλλιανός